Pamje e Zaranikës, Elbasan 1986 (Sipas shënimit të fotos)

https://elbasaniad.org/pamje-e-zaranikes-elbasan-1986/

burimi (arkivi digjital elbasan)