Ankandi i OSHEE-së nuk arriti të siguronte sasinë e kërkuar të energjisë elektrike për periudhën 13-17 tetor.

Furnizuesi i Tregut të Lirë SH.A, pjesë e shoqërisë OSHEE Group, i cili zhvilloi ankandin arriti të siguronte vetëm 24,920 MWh nga 44.400 MWh.

Ankandi u zhvillua në 3 faza përmes platformës online.

Në këtë procedurë, në të cilën morën pjesë 10 shoqëri vendase dhe të huaja, rezultoi se u sigurua me çmim mesatar 255.79 Euro/ MWh, rreth rreth 6.4 milionë Euro energji.

Furnizuesi i Tregut të Lirë SH.A sqaron se për plotësimin e sasisë së energjisë së kërkuar u zhvillua një ankand i dytë, në të cilën gjithashtu nuk u arrit të sigurohej sasia e energjisë së kërkuar. Pavarësisht zhvillimit të dy ankandeve, nuk u arrit të sigurohej sasia e kërkuar.