Konsumi global i energjisë në periudhën 2020-2050 është parashikuar të rritet me rreth 50 për qind, nëse vazhdojnë tendencat aktuale të politikës dhe teknologjisë.

Sipas skenarit të referencës së Administratës së Informacionit për Energjinë (EIA), që parashikon trendet e ardhshme të energjisë, duke u bazuar në ligjet dhe rregulloret aktuale, energjia e rinovueshme do të ketë rritjen më të madhe midis totalit të burimeve të energjisë deri në vitin 2050.

Nëse nuk regjistrohen ndryshime të rëndësishme në politikat e energjisë ose përparimet teknologjike, emetimet e dyoksidit të karbonit të lidhura me energjinë do të vazhdojnë të rriten deri në vitin 2050, edhe nëse rritet pjesa e burimeve të rinovueshme në prodhimin e energjisë.

Deri në vitin 2050 prodhimi i energjisë elektrike në vendet jashtë Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) do të dyfishohet.

Përpjekjet për të vënë më shumë theks në burimet e rinovueshme në prodhimin e energjisë elektrike dhe rritjen e besueshmërisë së rrjetit elektrik do të çojnë në një zgjerim të përdorimit të baterive në të gjithë botën.

Sipas raportit, nëse trendet aktuale të politikës dhe teknologjisë në sektorin e energjisë vazhdojnë, konsumi global i energjisë do të rritet me afërsisht 50 për qind në vitet 2020-2050.

Gjatë kësaj periudhe, konsumi i karburantit të lëngshëm do të ndodhë kryesisht në vendet aziatike, jo në vendet e OECD-së.

Rritja e shpejtë e popullsisë dhe rritja ekonomike do të jenë ndër faktorët që do të shkaktojnë konsumin e karburantit të lëngshëm në këto rajone.

Në këto vende, ku konsumi tejkalon prodhimin, do të rriten importet e naftës bruto ose produkteve të naftës.