TIRANË, 11 qershor/ATSH/- Komisioni Parlamentar për Sigurinë Kombëtare ka miratuar këtë të premte nen për nen projektligjin për “Policinë e Burgjeve”, si pjesë e paketës ligjore për reformimin e sistemit penitenciar.

Në drejtimin e kryetares Ermonela Felaj, Komisioni për Sigurinë Kombëtare, në mbledhjen e e zhvilluar online këtë të premte vijoi me shqyrtimin nen për nen të projektligjit “Për policinë e burgjeve”.

Gjatë ditës së enjte, komisioni kishte miratuar një pjesë të neneve të projektit në fjalë. Felaj bëri me dije, se diskutimet e sotme për nene të veçanta bëhen duke pasur parasysh dhe sugjerimet e institucioneve të interesuara, si Avokatit të Popullit, Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, etj.

Të pranishëm gjatë diskutimit nen për nen në komision, ishin Etilda Gjonaj, Ministre në Ministrinë e Drejtësisë,zëvendës drejtori i përgjithshëm i Drejtorisë së Burgjeve, Fehmi Sufaj.

Ministrja Gjonaj,  dha opinionet e saj në lidhje me nene të veçanta, të projektligjit në fjalë .Relator i këtij projektligji ishte Xhemal Qefaliaj, i cili nga ana e tij shprehu dhe ai qëndrimet e tij në lidhje me nenet e projektit.

Anëtarët e pranishëm në mbledhjen virtuale diskutuan, bënë  sugjerimet e tyre. Diskutimet patën edhe nenet ku flitej për mbajtjen e armës së zjarrit jashtë shërbimit, nga ana e punonjësit të policisë së burgjeve, ku pati disa sugjerime dhe mendime, por pas gjetjes së dakordësisë, për formën që duhet realizuar kjo, duke ia dhënë këtë mundësi vetëm asaj kategorie të punonjësve të burgjeve që ka rrezikshmëri më të lartë.

Më pas, Komisioni i Sigurisë miratuan projektligjin “Për policinë e burgjeve” Diskutimi për nenet e projektligjit në fjalë do të vijojë në mbledhjen e radhës.

Qëllimi kryesor i projektligjit “Për policinë e burgjeve” konsiston në: Krijimin e një stafi me kapacitete të mjaftueshme profesionale, të motivuar dhe me integritet, të aftë për të garantuar sigurinë në burgje dhe paraburgime; përmirësimin e gjendjes ekonomike financiare dhe të kushteve të punës të punonjësve të Policisë së Burgjeve, në raport të drejtë me punonjësit e agjencive të tjera të përafërta në status dhe ecuri në karrierë; përmirësimin e procedurave të rekrutimit, të trajnimit dhe të promovimit në detyrë të punonjësve të Policisë së Burgjeve; − garantimin e rotacionit të vazhduar brenda sistemit, me qëllim motivimin dhe shmangien e konsumit profesional, të stresit dhe të frustrimit të punonjësve; respektimin e të drejtave të punonjësve duke siguruar mbështetje edhe pas ndërprerjes së marrëdhënieve të punës.

Projektligji ka në përmbajtje të tij dhjetë krerë, ku në kreun I përcaktohen dispozitat e përgjithshme, në kreun II përcaktohen parimet e organizimit dhe të funksionimit të Policisë së Burgjeve, në kreun III përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e Policisë së Burgjeve, në kreun IV përcaktohet marrëdhënia e punës, pranimi dhe trajtimi i personelit të Policisë së Burgjeve, në kreun V përcaktohen 1 Miratuar nga Këshilli i Ministrave më 11 janar 2006, në takimin e 952-të të zëvendësministrave) 3 rregullat për transferimin dhe komandimin, në kreun VI përcaktohet klasifikimi i pozicioneve në Policinë e Burgjeve, në kreun VII përcaktohen procedurat disiplinore, në kreun VIII përcaktohet përfundimi i marrëdhënies së punës, në kreun IX përcaktohet bashkëpunimi me subjektet e tjera dhe në kreun IX përcaktohen dispozitat e fundit. Ndërkohë që në total, projektligji ka në tërësi 62 nene.

Institucionet që ngarkohen me zbatimin e këtij projektligji janë Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë, ministria përgjegjëse për shëndetësinë dhe mbrojtjen sociale dhe ministria përgjegjëse për punët e brendshme.

Efektet financiare shtesë të këtij projektligji llogariten në total rreth 305.6 milionë lekë të cilat konsistojnë në: pagën e gradës rreth 136.5 milionë lekë, shtesën për vjetërsi rreth 49.1 milionë lekë dhe shtesën për kushte pune rreth 119,9 milionë lekë. Këto efekte shtesë do të shtrihen në të tria vitet e PBA-së 2020-2022, sipas përcaktimeve të nenit 59, të projektligjit, sipas planifikimit vijues: a) Rritja e pagës për gradë do të fillojë me hyrjen në fuqi të ligjit; Shtesa për vjetërsi pune do të fillojë efektet më 1 janar 2021;  Shtesa për natyrë të veçantë pune do të fillojë efektet më 1 janar 2022.

ATSH